ข้อมูลกิจกรรม Happy Workplace
ชื่อโครงการ/ กิจกรรม

โครงการ/ กิจกรรมนี้ สร้างเสริมสุขภาวะของคนทำงานในองค์กรด้านใดบ้าง

วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม
 ไม่มีข้อมูล

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย     คน
ได้แก่  ไม่มีข้อมูล

ระยะเวลาในการดำเนินงาน
  ไม่มีข้อมูล

เริ่มดำเนินการเมื่อ
ปี พ.ศ.  ไม่มีข้อมูล

พื้นที่ในการดำเนินงาน
 ไม่มีข้อมูล

วิธีการ/ ขั้นตอนสำคัญในการดำเนินงาน

 ไม่มีข้อมูล

เหตุผลของการออกแบบวิธีการ/ ขั้นตอนในการดำเนินงานลักษณะนี้

 ไม่มีข้อมูล

งบประมาณที่ใช้ในโครงการ/ กิจกรรม  

0   บาท

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/ กิจกรรม

 

ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินโครงการ/ กิจกรรมนี้ประสบความสำเร็จ

 

ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการ/ กิจกรรมลักษณะนี้ในอนาคต

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ
ตำแหน่ง
แผนก/ฝ่าย
ชื่อองค์กร
โทรศัพท์
อีเมล์
เว็บไซต์

ภาพตัวอย่างการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม


วิดีโอตัวอย่างการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

  ไม่มีข้อมูล


สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2012 All rights reserved. www.happy-workplace.com จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด : 0 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมวันนี้ :  คน