ข้อมูลกิจกรรม Happy Workplace
ชื่อโครงการ/ กิจกรรม
เสริมสร้างสุขภาวะในองค์กร Happy Familyการสร้างและดูแลครอบครัวอย่างไร ในสังคมไทยยุคปัจจุบัน

โครงการ/ กิจกรรมนี้ สร้างเสริมสุขภาวะของคนทำงานในองค์กรด้านใดบ้าง
  • Happy Family  มีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง

วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม
 

 1.เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ของสถาบันครอบครัว และชุมชนให้มีความรักความผูกพันกันอย่างลึกซึ้ง

2.เพื่อส่งเสริมความรู้การพัฒนาสุขภาพกายสุขภาพจิตให้เหมาะสมกับวัยของเยาวชน


จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   80  คน
ได้แก่  ไม่มีข้อมูล

ระยะเวลาในการดำเนินงาน
  ไม่มีข้อมูล

เริ่มดำเนินการเมื่อ
ปี พ.ศ.  ไม่มีข้อมูล

พื้นที่ในการดำเนินงาน
  บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด

วิธีการ/ ขั้นตอนสำคัญในการดำเนินงาน

 

1. ประชุมวางแผนกำหนดวัน เวลา ออกแบบกิจกรรม มอบหมายผู้รับผิดชอบ

2.จัดทำโครงการ

3.ประชาสัมพันธ์ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง

4.จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ / สื่อ

5.จัดเตรียมสถานที่

 


เหตุผลของการออกแบบวิธีการ/ ขั้นตอนในการดำเนินงานลักษณะนี้

 ไม่มีข้อมูล

งบประมาณที่ใช้ในโครงการ/ กิจกรรม  

6,000   บาท

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/ กิจกรรม

 แบบสอบถาม / แบบประเมินการฝึกอบรม

ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินโครงการ/ กิจกรรมนี้ประสบความสำเร็จ

  1.พนักงานให้ความสนใจในกิจกรรม 2.กิจกรรมตรงกับความต้องการของพนักงาน

ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการ/ กิจกรรมลักษณะนี้ในอนาคต

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ
นายทศพร วัฒนากลาง
ตำแหน่ง
พนักงานฝึกอบรมและพัฒ
แผนก/ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล
ชื่อองค์กร
บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด
โทรศัพท์
044200444
อีเมล์
pimai@korachindustry.co.th
เว็บไซต์

ภาพตัวอย่างการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม


วิดีโอตัวอย่างการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

  ไม่มีข้อมูล


สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2012 All rights reserved. www.happy-workplace.com จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด : 3,787,403 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมวันนี้ : 895  คน